Senátor Sušil proti diskriminaci pracujících důchodců

27.6.2013

Senátor MUDr. Radek Sušil připojil svůj podpis pod návrh, který byl iniciován jeho senátorským kolegou - předsedou Ústavně právního výboru Senátu Parlamentu České republiky JUDr. Miroslavem Antlem, adresovaný Ústavnímu soudu ČR na zrušení části věty ustanovení par. 35 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1.1.2013 a to ve slovech:

"... daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu".

Autorem textu návrhu je Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. - děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Smysl návrhu je v podstatě jednoduchý, když zrušením výše uvedené části věty by došlo k odstranění sociální diskriminace pracujících důchodců. Jde totiž o ustanovení, které je od počátku protiústavní, když je v rozporu s čl. 1 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, a dále je v rozporu s čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s čl. 11 odst. 1 a 5 a čl. 26 Listiny základních práv a svobod.

V důsledku aplikace tohoto ustanovení jsou osoby pobírající starobní důchod zbaveny možnosti snížit si daň z příjmů o částku 24.840,- Kč ročně. Jak vyplývá z odůvodnění předmětného návrhu,„…takové opatření lze považovat za nepřípustně diskriminační, neboť osoby pobírající starobní důchod a zároveň mající příjem podle zákona o daních z příjmů jsou v nevýhodném postavení ve srovnání s osobami, které starobní důchod nepobírají…“. Pro „starobní důchodce“ je pak jedinou logickou možností, jak se takovému vyššímu daňovému zatížení vyhnout, upuštění od výkonu výdělečné činnosti. Ostatně stávající praxe ukazuje, že právě vyšší míra zdanění je důvodem pro zanechání výdělečné činnosti. Přitom právo na práci, resp. právo opatřovat si prostředky na své životní potřeby prací, je právem ústavně zaručeným.


Radek Sušil na Facebooku
Odkazy / partneři:

ČSSD | ČSSD Karviná | Miroslav Antl | Za občany | Liga Libe