Proč podporují Radka Sušila do senátu:

Tomáš Hanzel, primátor Karviné:

Karviná dlouhodobě sází na to, že má jak ve sněmovně, tak v senátu, zástupce, kteří naše město znají a rozumí jeho lidem. Senátor Radek Sušil za posledních šest let jasně prokázal, že je ten pravý. Věnuje se především oblasti, kde je sám profesionálem – jako lékař dokáže říct, co potřebuje zdravotnictví ve městě a i jemu samotnému se ve spolupráci s námi a krajem podařilo dostat více peněz do modernizace veřejné nemocnice. Spolupracuje s námi také na projektech osvěty – jen letos se naše veřejnost seznámila  například s preventivními programy v oblasti rakoviny zažívacího traktu nebo ženských orgánů. Také díky Radku Sušilovi víme, co se děje v centru politiky, známe možnosti, kterých můžeme využít a  využíváme jich. Radek Sušil zase podporuje nás v našem úsilí prospět Karviné a jejím obyvatelům a je mj. členem zastupitelstva města. Podpora je vzájemná, silná a jednoznačně užitečná tomuto městu.


Dr. Jaromír KUČA , starosta Orlové:

Za dobu existence Senátu patří MUDr. Sušil mezi ty, kteří projevili vážnější zájem o život v Orlové. Zvlášť bych chtěl ocenit jeho pomoc při zachování většiny služeb poskytovaných v orlovské části NsP Karviná-Ráj. Nemocnice zajímá každého občana města a její zachování měly všechny volební strany ve svém programu.

Pokud bude MUDr. Sušil opět zvolen, očekávám jeho výraznou angažovanost při řešení dostavby našeho náměstí 28. října a při zlepšení dopravní infrastruktury města. Ta je bezpodmínečně nutná při dojížďce do zaměstnání už proto, že v Orlové nesídlí žádný větší podnik a město patří k těm s nejvyšší nezaměstnaností.

Orlová byla značnou dobu přirozeným obchodním, dopravním, vzdělanostním, kulturním a společenským centrem pro nejširší okolí, dnes ale postrádá širší obchodní sortiment, za kterým musíme cestovat do okolních měst. Velmi citelně nám chybí funkční letní koupaliště, na které se sice již zpracovala projektová dokumentace, ale scházejí finanční prostředky. Chtěl bych zvláště podtrhnout, že za prioritu považujeme bezpečnost občanů, která je s růstem nepřizpůsobivých občanů v ohrožení.


JUDr. Miroslav Antl, senátor, předseda Ústavně–právního výboru Senátu:

Radka Sušila si velice vážím. Je to poctivý, slušný, přímý a zásadový člověk, což potvrzuje svým jednáním a vystupováním na veřejnosti i při schůzích horní komory parlamentu. Je nepochybně vynikajícím lékařem a erudovaným odborníkem, zejména na zdravotnickou problematiku, resp. legislativu, jakož i na sociální politiku. Jeho argumentace je vždy věcná, vysoce odborná a přínosná, oproštěná od zbytečných frází, plytkých a demagogických tvrzení, jinak charakteristických pro Parlament ČR. Máme k sobě s Radkem v Senátu PČR nejblíže, sdílíme společnou lavici a trávíme společně i veškerý čas při pobytu v Praze. Proto mohu s plnou odpovědností tvrdit, že právě lidé jako Radek Sušil patří do politiky - a do Senátu PČR, kde může zúročit své zkušenosti, schopnosti i zmíněné povahové rysy. V lidech, jako je senátor Radek Sušil, vidím navíc velkou šanci na návrat poctivé politiky do ČR.


MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha:

Velmi oceňuji organizační schopnosti doktora Sušila a zejména jeho lidský přístup, kdy se dlouhodobě snaží využít své práce v Senátu pro zlepšení kvality života svých voličů. Umožnil nám realizovat v nemocnici Karviná-Ráj unikátní projekt „Dopady znečištění ovzduší na genom novorozenců“, který souběžně probíhá také v Českých Budějovicích. Důvodem pro výběr těchto dvou lokalit je skutečnost, že koncentrace karcinogenního benzo[a]pyrenu v okrese Karviná jsou cca 6 x vyšší než v Českých Budějovicích. Odebrali jsme biologický materiál od matek a novorozenců a v příštím období budeme sledovat, jaká je respirační nemocnost dětí zařazených do studie. Předpokládám, že naše výsledky umožní MUDr. Sušilovi na půdě Senátu upozornit na důsledky znečištění ovzduší v okrese Karviná s cílem doporučit opatření, která umožní zlepšit zdravotní stav dětské populace.


MUDr. Petr Fiala, primář gynekologicko-porodnického oddělení NsP Karviná-Ráj:

Radka Sušila si vážím jako dobrého kolegy a obětavého lékaře. Vysoce hodnotím fakt, že jako náměstek pro léčebnou péči patří k těm lidem ve vrcholovém managementu NsP Karviná-Ráj, kteří se snaží, aby se naše nemocnice hýbala kupředu a poskytovala všem pacientům komplexní, kvalitní a bezpečnou péči. Oceňuji jeho schopnost naslouchat svému okolí, kterou uplatňuje jako lékař i ve své funkci senátora. V Senátu určitě není „do počtu“, je ho vidět i slyšet. Jako místopředseda senátního výboru pro sociální politiku a zdravotnictví se aktivně podílel na řešení mnoha „nemocí“ našeho zdravotnictví, konkrétně mám na mysli zrušení tzv. úhradové vyhlášky, která svými dopady dále prohlubovala finanční krizi ve zdravotnictví a de facto likvidovala české lázně. Vážím si i jeho zapálení, s nímž v regionu pořádá sérii besed, dnů zdraví a různých přednášek, aby zlepšil povědomí občanů o tom, že i rakovině se dá předcházet a že nejlepší léčba je prevence. Z těchto i mnoha dalších důvodů má kolega Sušil mou plnou podporu v blížících se volbách do Senátu.


doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., starosta Petrovic u Karviné:

Dlouhou dobu jsem Senát považoval za zbytečný. V posledních letech se však do značné míry rehabilitoval, když svým rozhodnutím znemožnil uvést do života legislativní zmetky, schválené Poslaneckou sněmovnou, které by ztěžovaly život nám všem. Proto je důležité, aby byli do Senátu zvoleni lidé, kteří jsou nejen odborníky, ale jsou také schopni naslouchat svému okolí – voličům, starostům obcí, podnikatelům a aktivně napomáhat řešení jejich problémů. Jsem rád, že v uplynulých šesti letech náš obvod zastupoval člověk, který vše uvedené splňoval a kterým je MUDr. Radek Sušil. Proto ho také velice rád podpořím v nadcházejících volbách do Senátu.

Očekávám od něj, že bude v Senátu prosazovat přijetí takových zákonů, které budou obcím a jejich starostům oporou. Nepříjemná, nadměrná a stále bující byrokracie a administrativa, stále komplikovanější předpisy v celé řadě oblastí a náročnější procedury při povolování různých pro obec důležitých staveb nás sužují a brzdí. Petrovice přitom patří k těm „šťastnějším“ obcím - v uplynulých čtyřech letech se nám podařilo na investiční, kulturní a sportovní akce získat z fondů EU více než 250 miliónů korun. Přes množství realizovaných finančně náročných akcí jsme tak udrželi obec nezadluženou, naopak se zůstatky na obecních účtech v průměrné výši 65 miliónů korun, což je de facto částka, s níž Petrovice disponují v ročním rozpočtu.


Mgr. Pavel Krsek, předseda MO ČSSD v Doubravě:

Kandidaturu doktora Radka Sušila podporuji hlavně proto, že se jedná o „rovného“ chlapa. Nenechal se nijak negativně ovlivnit pobytem ve vrcholové politice. Navíc se stále věnuje své lékařské praxi. Za což mu paří můj obdiv a dík.

Očekáváme od něj, že bude prosazovat politiku bezplatné lékařské péče a řešit zlepšení dostupnosti léků pro nemocné staré lidi v důchodu. Jde vysokou cenu léků, které si naši senioři ze svých směšných důchodů nemůžou dovolit.

Naše obec se dlouhodobě potýká s problémem poddolování obydlených oblastí. Každý má strach z těžby hlavně v době, kdy se NWR (OKD) nalézá ve finančních problémech. Kdo jim dá záruku, že budou patřičně odškodněni v případě poddolování a možném následném poškození jejich nemovitostí? Dále je tu palčivá otázka, kde budou hledat práci zaměstnanci OKD v případě, že tato firma skončí. Tento problém je třeba zřejmě řešit formou předčasných odchodů do důchodu popř. formou renty - podobně jako je výsluhová renta u policie ČR. Na komunální úrovni se dá tento problém řešit velmi těžko, je to spíše úkol pro vládní politiky a naše zákonodárce. Nicméně v případě úspěchu v komunálních volbách se na těchto budu osobně podílet.


Jan Kavka, předseda MO ČSSD Stonava:

Radka Sušila podpořím, protože je to slušný a velice vzdělaný člověk, rozumí jak své lékařské práci, tak i politické. Zachraňuje lidské životy a věřím, že zachrání i lepší politiku pro tuto zemi.

Očekávám, že bude i nadále konat různé zdravotní osvětové akce a také, že bude bojovat za čistější ovzduší v našem regionu.

Pod naším volebním heslem ,,Měníme zemi k lepšímu", chceme k lepšímu změnit také naši obec Stonavu. Především komunikaci s občany, ať už pomocí internetu nebo také vydáváním např. Stonavského zpravodaje. Z pozice volených zástupců budeme mít větší kontrolu nad událostmi v obci a regionu, budeme se moci lépe podílet na řízení obce. Jde nám o posílení ochrany občanů a jejich majetku, protože je u nás vysoká kriminalita a sociální napětí. Chceme zvýšit ochranu obecního i soukromého majetku před vandaly, prosazovat péči o důstojné stáří všech občanů obce. Dále máme v plánu obnovit fond rozvoje obce, a to zvýhodněním stonavských občanů při výstavbě rodinných domků v naší obci formou slevy na stavební pozemky, nebo dotací na zařízení bytu.


Jana Formandlová, předsedkyně MO ČSSD Dětmarovice:

Když se řekne jméno Radka Sušila, okamžitě si představím neúnavného bojovníka za zdraví, který nám připomíná, že rakovina může být i náš problém, pokud budeme zavírat oči před prevencí. Vzpomenu si na den zdraví, který uspořádal, na to, jak jsem pocházela obří maketou tlustého střeva a uvědomila si, že každý z nás se může rakovině bránit. Se stejným úsilím se věnuje také řešení ekonomických a sociálních problémů našeho regionu.

Pro nás, členy ČSSD v Dětmarovicích, je kamarádem a zkušenějším rádcem, který nám pomáhal řešit naše problémy. Také díky němu jsme dnes jednolitá organizace, připravená pracovat pro ty, kteří nám v nastávajících komunálních volbách dají svou důvěru. Pro nás je jednohlasná podpora jeho kandidatury na senátora samozřejmostí. Věříme, že Radek Sušil bude i nadále naším pomocníkem při prosazení vybudování obchvatu Dětmarovic a dalších bodů našeho volebního programu. Ten je zaměřen na zlepšení běžného života lidí a řešení dlouhodobě neuskutečněných záměrů v obci.


Ing. Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR a místopředseda Rady seniorů ČR:

Máme dlouhodobou spolupráci s MUDr. Radkem Sušilem a výborné zkušenosti z jednání s ním. Proto bych rád doporučil občanům volebního obvodu č. 75 – Karviná, aby v říjnových volbách do senátu podpořili právě Radka Sušila. Jako lékař i senátor se aktivně zasazuje za práva seniorů i za právo na důstojné a dostupné bydlení pro všechny občany naší země.


Radek Sušil na Facebooku
Odkazy / partneři:

ČSSD | ČSSD Karviná | Miroslav Antl | Fond Miroslava Antla