Co považuji za svůj největší úspěch v minulém volebním období?

Šest let od roku 2008 pokládám za velmi intenzivní a celkově úspěšné období, kdy se podařilo dosáhnout řady pozitivních změn - pro můj region, ale i pro náš stát.

Pro mne je nejdůležitější, že jsem neodešel od svých pacientů, zachoval jsem si svou lékařskou praxi na chirurgii rájecké nemocnice, kde se stále věnuji své milované medicíně. Povolání lékaře nutí člověka naslouchat pozorně lidem, kteří v něj vkládají svou důvěru. A tak vím přesně, co je trápí, nejen z medicínského hlediska. A mohu se na řešení těch problémů zaměřit - jako komunální politik i v Senátu.

V regionu se za posledních šest let v oblasti zdravotnictví mnoho změnilo: postupně se stabilizuje situace v nemocnici v Karviné i v Orlové, konečně sem přicházejí investice, celkově skoro 400 milionů. Investovalo se do zateplení, do vybudování špičkového pracoviště dlouhodobé intenzivní péče v Orlové, do modernizace přístrojové techniky. Za velmi důležité pokládám také postupné zlepšování vnímání obou nemocnic jak pacienty, tak zaměstnanci.

Byl jsem iniciátorem spolupráce s  Akademií věd ČR - ústavem experimentální medicíny při realizaci projektu zaměřeného na karvinské novorozence, který byl spuštěn v NsP v Karviné. Jedná se o průběžné sledování zdravotního stavu dětí od narození po dobu dvou let. Cílem je zjistit dopad znečištění ovzduší a doporučit opatření, která umožní zlepšit zdravotní stav dětské populace.

V Senátu jsem se stal iniciátorem projednávání petice za snížení věkové hranice pro odchod horníků do důchodu. Jsem přesvědčen, že požadavek je oprávněný, vždyť právě horníci jsou nejvíce postiženi nemocemi z povolání. Na můj podnět bylo přijato usnesení senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku v tomto znění: „Senát PČR shledává předmět petice jako oprávněný s ohledem na fyzickou náročnost výkonu profese horníka a vysokou míru pravděpodobnosti výskytu nemocí z povolání. Dále je shledána dosavadní právní úpravu za nedostatečnou a žádá ministerstvo práce a sociálních věcí, aby zvážilo přípravu novely zákona o důchodovém pojištění, který by stanovil důchodový věk horníků poměrně s ohledem na odpracovanou dobu s tím, aby nepřevýšil 55 let věku horníka“.

S dalšími kolegy senátory jsem podával několik podnětů k Ústavnímu soudu, které dopadly úspěšně. Jednalo se o návrh na zrušení tzv. úhradové vyhlášky (stanovení hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení), která svými dopady dále prohlubovala finanční krizi ve zdravotnictví. Prosazoval jsem vždy transparentní financování zdravotnictví, které je podle mého názoru klíčem k nastartování pozitivních změn v tomto oboru. Ve spolupráci s ústavně právním výborem jsem se zasazoval o zpřesnění a precizaci legislativy týkající se zdravotnictví. Byl jsem také spolunavrhovatelem senátních návrhů zákonů o veřejném zdravotním pojištění, zrušení tzv. Skarty, zákona o zdravotních službách a zákona o změně výplaty sociálních dávek. Úspěšně dopadl také návrh na odstranění diskriminace pracujících důchodců. Ti si na základě verdiktu Ústavního soudu z července letošního roku mohou opět odečítat slevu na dani. Stejně tak i podání návrhu na zrušení vyhlášky účinné od 1.10.2012, která stanoví nesmyslný Indikační seznam pro lázeňskou a rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. Díky němu se počet pacientů, jejichž pobyt je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, snížil až o 50% .Vzhledem ke kritické situaci v lázeňství a s ohledem na medicínské hledisko jsem se skupinou senátorů navrhl ministru zdravotnictví jako první krok prodloužit základní dobu pobytu v lázních zpět na 28 dnů.

V Senátu jsem se tedy zabýval především tématy souvisejícími s mým oborem nebo s problematikou týkající se mého volebního obvodu. Stal jsem se členem Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, v současnosti jsem jeho místopředsedou. Pracuji také ve Stálé komisi Senátu pro práci Kanceláře Senátu. Byl jsem zpravodajem řady klíčových návrhů zákonů či jejich novel, jako např. zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, zákona o státní sociální podpoře nebo zákona o veřejném zdravotním pojištění.


Radek Sušil na Facebooku
Odkazy / partneři:

ČSSD | ČSSD Karviná | Miroslav Antl | Fond Miroslava Antla